Algemene Voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: Larissa Nijholt, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden, alsmede derden en anderen die in opdracht of onder leiding van Larissa Nijholt werken.

Wederpartij: de wederpartij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt.

Gebruik: het gebruikmaken van het fotografisch werk voor publicatie, bewerking of verveelvoudiging.


2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3 Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Hierna kunnen aan de offerte geen rechten worden ontleend. 

3.3 Beide partijen (fotograaf en wederpartij) hebben twee dagen na overeenkomst van de offerte het recht om de de overeenkomst te herroepen.


4 Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 

4.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 


5 Factuur en betaling 

5.1 Factuur dient 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

5.2 Als de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 

5.3 Als de Wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten die de Fotograaf heeft gemaakt voor rekening van Wederpartij.

5.4 Fotografisch werk is niet toegestaan te gebruiken voordat de factuur is voldaan. 


6 Klachten

Eventuele klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, binnen tien werkdagen na levering van het Fotografische werk, per mail, mondeling of WhatsApp aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


7 Opdracht

7.1 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door akkoord van de wederpartij op de offerte van de fotograaf. De offerte dient per e-mail of per WhatsApp bevestigd te worden.

7.2 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

7.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

7.4 Als het maken van de foto’s door een oorzaak die voor rekening van de wederpartij komt niet mogelijk is of onevenredig buiten de afgesproken opdrachtovereenkomst treedt, heeft de wederpartij geen recht op een vervangende afspraak zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. 


8 Annulering

8.1 In geval van annulering van de opdrachtovereenkomst door de Wederpartij om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

8.2 Bij slechte weersomstandigheden op de dag van de fotoshoot (buiten) kan de opdracht kosteloos worden verplaatst.


9 Auteursrecht 

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


10 Gebruik Fotografisch werk

10.1 De foto’s mogen door de Wederpartij (niet-professioneel) gebruikt worden binnen de privésfeer en op social media mét een verwijzing naar @larissanijholtfotografie op Instagram (in zowel foto als tekst) of een verwijzing naar www.larissanijholtfotografie.nl

10.2 Bedrijven hebben het recht om Fotografisch werk commercieel in te zetten. Larissa Nijholt Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. In overleg tussen beide partijen is het mogelijk om hiervan af te zien. 

10.3 Het is niet toegestaan om foto’s over te dragen aan derden voor commercieel gebruik.

10.4 De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om werken voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. 10.5 Deze toestemming kan worden ingetrokken voor het publiceren van foto’s online waarbij gezichten duidelijk zichtbaar zijn.


11 Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk wordt er een vergoeding gehanteerd van driemaal de prijs van de afgesproken overeenkomst. 


12 Slotbepalingen

12.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

12.2 In eerste instantie zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

12.3. De fotograaf heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 1 maand bekendmaking ervan aan de Wederpartij. Indien de Wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardt, heeft deze het recht de opdrachtovereenkomst met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen. 


Larissa Nijholt | Narcisstraat 6, 3551ER, Utrecht 

© Larissa Nijholt Fotografie | Januari 2021